Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGENEr is een nieuw project van de LOKK 
"Zeg het met bloemen" 

Evenementen

Cursussen

AGENDA

Kant Instuif
1 april 2023

Kringbesturendag
11 maart 2023
aanvang: 10.30 uur

Algemene Ledenvergadering 
29 april 2023
aanvang: 10.30 uur

Kantmarkt

LOKK-jubileum 2023
2,3 en 4 november
2023

Alle LOKK-evenementen zijn in De Twee Marken,
Trompplein 5,
Maarn

VEEL BEKEKEN

Kant in de Gouden Eeuw


Boekbespreking - Rezension - Book Reviews
Boek bestellen - Buch bestellen - Order the book

Kant in de Gouden Eeuw

Publicatie in Nederlands, Duits en Engels door LOKK Nederland
120 Pagina's, harde kaft, illustraties in kleur en zwart-wit.
Prijs:  10,00 - exclusief verzendkosten

Een boek met geschiedschrijving over en verslag van het onderzoek naar de 'Hollandse' kant. Een aantal kanten zijn gereconstrueerd en uitgewerkt.

Kantbrief 2-2003 - Ine Keijzer 
In handen heb ik vers van de pers het door LOKK Nederland uitgegeven boek, getiteld 'Kant in de Gouden Eeuw'. Mijn eerste gevoel is nieuwsgierigheid, wat zal erin te zien zijn? Ik heb niet het geduld om te gaan lezen wat er in het Voorwoord en het Dankwoord wordt geschreven, eerst moet ik het boek bladzijde voor bladzijde doorbladeren en de foto's bekijken.

Voorzichtig blader ik door de prachtig glanzende pagina's. De foto's zijn schitterend en wat er wordt getoond voldoet aan mijn verwachtingen. De foto's bieden voldoende detail voor een 'ervaren klosser' om te kunnen onderscheiden hoe de draden lopen in een kant. Ik wil een kant kunnen lezen. Net als bij een tentoonstelling is er, althans bij mij, de behoefte om de kanten te voelen. De foto's bieden de mogelijkheid om de kanten als het ware met je ogen te voelen. Ik kan de motieven bestuderen als bij een kant 'in levende lijve'.

En dan de foto's van kanten in hun toepassingen, zoals aan mutsen en andere kledingstukken. Deze toepassingen zijn uit een andere tijd, en misschien juist daarom zo fascinerend. Het laat je dromen en je voorstellen hoe het in die tijden moet zijn geweest om kleding met zulke prachtige kanten te dragen.

Maar ook hoe het zal zijn geweest om zulke kanten te maken, spreekt tot je fantasie. Zeker als je zelf de kunst van het kantklossen beheerst, dwingen de getoonde kanten ontzag af. Als je je een voorstelling maakt van de omstandigheden waaronder al die kanten tot stand zijn gekomen! Geen verstelbare lamp met een daglicht peertje en een vergrootglas in het midden. Geen serre om met lekker veel licht te klossen. Maar donkere huizen en slecht licht!
 
Wat mij het meest fascineert is hoe de vrouwen in dat verre verleden de kanten - waarvoor vaak minstens duizend klossen gebruikt werden - maakten in lengtes, wat voor mijn gevoel hele levens gevergd moet hebben. Er werd bovendien met zulke fijne garens gewerkt, dat het haast niet mogelijk lijkt om zonder leesbril te werken.

Geweldig dus dat zulke superprestaties op kantgebied in dit boek bij elkaar zijn gebracht. Natuurlijk spreekt het feit dat het 'Hollandse' kanten zijn extra aan. Een beetje chauvinisme mag toch wel, nietwaar. Al blijkt in de tekst dat het 'Hollandse' niet echt betekent dat de kanten in ons land zijn ontworpen. Maar toch...
 
Na al dat kijken komt het lezen aan de beurt. En dan blijkt ook de informatie over de kanten heel interessant te zijn en wordt het kijken naar de foto's nog boeiender. In de artikelen wordt de 'Hollandse' kant nader bekeken. De 'bloemkool' die zo kenmerkend is voor de Hollandse kant blijkt bij nader inzien eigenlijk een pioenroos te zijn. Ook aan de 'Duitse' muts, die niet Duits (uit Duitsland) is maar Diets = volks, algemeen in Nederland gedragen, wordt een interessant artikel gewijd. Het boek maakt je nieuwsgierig naar de tentoonstelling, die eind augustus in het Fries Museum wordt geopend. Het geeft een vooruitblik op de prachtige kanten die we daar te zien zullen krijgen. En als toegift blijken er dan ook nog enkele patronen van Hollandse kanten toegevoegd om zelf uit te werken. Als je na dit boek daar niet geïnspireerd door raakt...

Wat mij betreft is dit boek een must voor iedereen die zelf klost en ongetwijfeld een aanrader voor niet-klossers die wel van 'mooi' houden, want dat is het wat in dit boek wordt geboden. Chapeau voor dit mooie resultaat!

Lace in the Golden Age

Publication in Dutch, German, and English by LOKK The Netherlands
120 Pages, hard cover, illustrations in colour and black-and-white.
Price: € 10,00 - prices do not include packing and postage

A book with historiography about and a report of the research of 'Dutch' lace.
A number of laces have been reconstructed and reworked.

Kantbrief 2-2003 - Ine Keijzer 
Hot off the press, I hold in my hands the book published by LOKK Netherlands, titled 'Kant in de Gouden Eeuw (Lace in the Golden Age).' My first sensation is one of curiosity, what will it contain? I don't have the patience to read the Preface and Thanks, first I have to flip through all the pages and look at the pictures.

Carefully I leaf through the beautiful, glossy pages. The photographs are splendid and what is shown meets my expectations. The photos offer sufficient detail for an experienced bobbin lace maker to determine the course of the threads in a lace. I want to be able to read a lace. Just as at an exhibition, I have the need to feel the laces.

The photos offer the possibility to feel the laces with your eyes, so to speak. I can study the motifs just like a lace 'in real life.' Then there are the photos of laces and their applications, like bonnets and other garments. These applications belong to a different era, and maybe especially for that reason, are so fascinating.

It allows you to dream and imagine what it must have been like in those days, to wear clothing with such beautiful laces. But also what it must have been like to make such laces, speaks to your imagination. Certainly if you yourself master the art of bobbin lace making, the shown laces demand respect. Just imagine a picture of the circumstances under which all these laces came about. No adjustable lamp with a daylight bulb and a magnifying glass in the centre. No sunroom to be able to make lace in plenty of light. But dark houses and poor lighting.
 
What fascinates me the most is how the women in that distant past made the laces - for which often at least a thousand bobbins were used - in lengths, that in my thinking must have demanded whole life-times. As well, such fine threads were used, that it seems almost impossible to work without reading glasses.

Fantastic therefore, that these super achievements in lace are brought together in this book. Of course, the fact that these are 'Dutch' laces, is especially appealing. A little bit of chauvinism is permitted, right? Even though in the text we find that the 'Dutch' does not really mean that the laces were designed in our country. And yet...

After all this looking, reading gets a turn. And then the information about the laces turns out to be very interesting and looking at the photos becomes even more fascinating. In the articles a closer look is taken at the 'Dutch' laces. The 'cauliflower,' so characteristic of the Dutch laces, on further consideration, proves to be a peony. The 'Duitse (German)' bonnet, which is not German (from Germany) at all, but Diets meaning popular, commonly worn in The Netherlands, also receives attention in an article. The book makes one curious about the exhibition, which will open at the end of August in the Friesian Museum. It looks forward to the splendid laces we will be able to see there. And as a bonus some patterns of Dutch laces, to work yourself, are added to the book. If you do not become inspired after reading this book....
 
As far as I am concerned this book is a must for anyone who makes bobbin lace, and undoubtedly highly recommended for those who don't make bobbin lace but enjoy 'beautiful,' because that is what is offered in this book. Hats off to this terrific result!

Spitze im Goldenen Jahrhundert

Publikation in Holländisch, Deutsch und Englisch
120 Seiten, farbige und schwarz-weisse Illustrationen.
Preis: € 10,00 - Preise sind zuzüglich Versandkosten

Eine Buchausgabe mit geschichtlicher und allgemeiner Forschung nach der 'holländischen' Spitze.
Mehrere Spitzen sind rekonstruiert und ausgearbeitet worden.

Kantbrief 2-2003 - Ine Keijzer
 
In den Händen halte ich 'Kant in de Gouden Eeuw' (Spitzen im Goldenen Jahrhundert), den druckfrischen Band, den die LOKK Nederland dreisprachig (Niederländisch, Deutsch, Englisch) herausgegeben hat. Meine erste Empfindung ist Neugierde: Was gibt es darin wohl zu sehen? Ich habe gar nicht erst die Geduld, das Vorwort und Dankeswort zu lesen, sondern ich muss sofort das Buch Seite um Seite durchblättern und mir die Abbildungen ansehen.
 
Vorsichtig blättere ich die herrlich glänzenden Seiten um. Die Fotos sind vorzüglich, und alles, was sich mir darbietet, entspricht völlig meinen Erwartungen. Die Abbildungen enthalten für eine 'erfahrene Klöpplerin' genügend Einzelheiten, um zu erkennen, wie die Fäden in der jeweiligen Spitze verlaufen. Ich möchte eine Spitze lesen können. Wie auch auf Ausstellungen habe ich das Bedürfnis, die Spitzen richtig zu erfühlen.
 
Und die Fotos machen es möglich, das Textil gewissermassen mit den Augen zu 'erfühlen'.Ich kann die Motive studieren, wie bei einer 'gegenständlichen' Spitze. Und dann die Abbildungen von Spitzen in ihren Anwendungen, wie an Hauben und anderen Kleidungsstücken. Diese Anwendungen entstammen einer ganz anderen Zeit und sind gerade darum so faszinierend. Sie lassen einen davon träumen, wie es wohl gewesen sein muss, Kleidung mit solch wunderbaren Spitzen zu tragen.
 
Doch auch, wie es gewesen sein muss, solche Spitzen zu fertigen, spricht die Phantasie an. Gewiss dann, wenn man selbst die Kunst des Klöppelns ausübt, nötigen die gezeigten Beispiele Respekt ab. Und dazu muss man sich noch vorstellen, unter welchen Umständen all diese Spitzen zustande gekommen sind! Keine verstellbare Leuchte mit Tageslichtbirne und Vergrösserungsglas in der Mitte. Kein Wintergarten, in dem man mit angenehm viel Licht klöppeln kann. Sondern nur dunkle Häuser gab 's mit schlechtem Licht!

Am meisten fasziniert mich, wie die Frauen in jener fernen Vergangenheit die Spitzen - für die häufig mindestens tausend Klöppel benutzt wurden - in Längen herstellten, die nach meinem Gefühl ganze Menschenleben erforderten. Ausserdem haben sie mit so feinen Garnen gearbeitet, dass es fast unmöglich erscheint, das ohne Lesebrille zu tun.
 
Wie grossartig, dass solche Superleistungen auf dem Gebiete der Spitzen im vorliegenden Band zusammengetragen worden sind. Natürlich spricht uns Niederländer die Tatsache besonders an, dass es sich um 'Holländische' Spitzen handelt. Ein bisschen Nationalstolz sei uns gestattet. Auch wenn sich im Text erweist, dass 'Holländische' nicht bedeutet, dass die Spitzen in den Niederlanden gefertigt worden sind. Und doch...

Nach all dem Schauen geht 's ans Lesen. Dabei zeigt sich, dass auch die Information äusserst interessant ist. Das Betrachten der Fotos wird noch aufschlussreicher. In den Artikeln wird die 'Holländische' Spitze näher betrachtet. Das Motiv des 'Blumenkohls', das für diese Spitzenart so charakteristisch ist, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Pfingstrose. Auch der 'Duitse' Haube ist ein interessanter Artikel gewidmet. Diese stammt nicht aus Deutschland, sondern ist eigentlich 'Diets', was da meint: in den Niederlanden vom Volke allgemein getragen. Das Buch macht auf die Ausstellung neugierig, die Ende August im 'Fries Museum' in Leeuwarden eröffnet wird. Es gewährt einen Ausblick auf die herrlichen Spitzen, die wir dort zu sehen bekommen werden. Und als Zugabe sind auch noch ein paar Muster von 'Holländischen' Spitzen aufgenommen, die man selbst ausarbeiten kann. Und wenn einen dieses Buch nicht dazu beflügelt...
 
Was mich angeht, so stellt dieser Band eine Pflichtanschaffung für alle dar, die selbst klöppeln, und er ist auch allen Nichtklöpplerinnen zu empfehlen, die alles Schöne lieben. Denn genau das ist es, was dieses Buch uns bietet. Hut ab, für dieses schöne Ergebnis!